z góry
na północ
na wschód
na południe
na zachód
© MGGP Aero
Regulamin
Deklaracja dostępności

Warunki korzystania \ Nota Prawna:

Uzyskane dane lub informacje można wykorzystać tylko na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. M.st. Warszawa nie gwarantuje stałej dostępności tych danych oraz ich aktualności. Dane zawarte w serwisie mapowym m.st. Warszawy mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, gdyż m.in.:

- dane gromadzone w serwisie mapowym m.st. Warszawy są pozyskiwane w różnym trybie i terminach od podmiotów prowadzących publiczne rejestry ale również z prywatnych baz danych;
- na dane w serwisie mapowym m.st. Warszawy mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich gromadzeniem (w tym siła wyższa, poziom jakości usług teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych);
- m.st. Warszawa nie jest co do zasady uprawnione do samodzielnego: sprawdzania, uzupełniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania gromadzonych danych za wyjątkiem rejestrów publicznych prowadzonych z mocy prawa przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Rejestry publiczne prowadzone na podstawie odrębnych przepisów przez Prezydenta m.st. Warszawy udostępnione w serwisie mapowym to:

- ewidencja gruntów i budynków,
- podział administracyjny,
- ewidencja miejscowości, ulic i adresów,
- rejestr cen i wartości nieruchomości,
- mapa zasadnicza,
- ortofotomapy, fotoplany, fotoszkice, inne opracowania archiwalne kartograficzne,
- plany zagospodarowania przestrzennego,
- gminna ewidencja zabytków.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Serwis jest aktualizowany codziennie..

Witamy w serwisie Urzędu miasta stołecznego Warszawy…

+