Deklaracja dostępności portalu internetowego Warszawa Ukośna

Biuro Geodezji i Katastru zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ukosne.um.warszawa.pl

·         Data publikacji strony internetowej: 2019-03-27

·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Portal Warszawa ukośna nie spełnia wszystkich kryteriów dostępności w zakresie:

·         Kodu CSS,

·         Poprawności nagłówków,

·         Języka znaczników HTML.

Występują trudności w zakresie dostępu do pełnej funkcjonalności z wykorzystaniem klawiatury, w szczególności nie ma możliwości wyboru wszystkich przycisków w górnej części panelu oraz zmiany widoku kierunku fotoplan, dostępnego po prawej stronie. Występuje brak dostępu do mapy przeglądowej rozwijanej z dołu portalu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·         Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-26

·         Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2020-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, wspartej wykorzystaniem narzędzia walidacji kodu z portalu validator.utilitia.pl.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (TAB, ENTER) w ograniczonym zakresie. Przesuwanie głównej zawartości fotoplanu realizowane jest za pomocą strzałek: góra, dół, prawo, lewo, natomiast opcja zoom za pomocą znaków: plusa i minusa.

Informacje dodatkowe

Obecnie trwają prace nad pełnym dostosowaniem strony do wymagań prawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 22 4431700.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Procedura składania skarg w Urzędzie m.st. Warszawy jest opisana na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Podstawowe dane i informacje o budynku:

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Siedziba Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Mokotów przy ul. Sandomierskiej 12 na działce ewidencyjnej nr 27/1 obręb 0112. Na działce tej leżą obecnie niepołączone ze sobą budynki B1 i B3 wchodzące w skład siedziby Biura oraz budynek B2 o funkcji magazynowo - warsztatowej.

Jest to teren płaski, w znacznej części zabudowany, niemal cały utwardzony.

Opis sposobu dojazdu

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: Warszawskiego Transportu Publicznego.

Obsługa komunikacyjna budynku odbywa się: z ulicy Sandomierskiej - do budynku Urzędu Miasta (dostęp dla interesantów), z ulicy Olszewskiej przejazdem bramowym w budynku B3 - na parking wewnętrzny.

Dojścia piesze są od ulicy Sandomierskiej i Olszewskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach, kosze na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Śródmieście znajduje się w odległości ok.3500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: Rakowiecka 03, 06

Przed wejściem głównym do budynku B1 (od ul. Sandomierskiej) wydzielone są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno takie miejsce dla pracowników zlokalizowane na wewnętrznym parkingu BGiK.

Wejście do budynku, obszar ochrony i klatki schodowej

Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest od ulicy Sandomierskiej.

Budynek B1, w którym odbywa się bezpośrednia obsługa klientów zewnętrznych posiada cztery wejścia w tym dwa przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową tj.

Pozostałe dwa wejścia od wewnętrznego dziedzińca (od strony ul. Rejtana i od strony ul. Olszewskiej) są ograniczone stopniami.

Budynek B3 posiada jedno wejście (bezprogowe) od ul. Olszewskiej przy wewnętrznym dziedzińcu – wejście na parter gdzie zlokalizowana jest toaleta dla niepełnosprawnych, ograniczone stopniami z elektroniczną platformą przyschodową.

Sala obsługi klientów zlokalizowana jest na parterze budynku B1, gdzie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, tablice informacyjne w druku powiększonym, oznaczenia kontrastowe, punkt informacyjny położony na wprost wejścia głównego, oraz wydzielone stanowisko do obsługi klientów w języku migowym (PJM) online.

Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia i posiada wysoką ladę niedostosowaną dla osób na wózkach. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie i prowadzą na wyższe piętra.

Komunikacja wewnętrzna

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Brak kontroli dostępu do pomieszczeń jedynie w korytarzach i przy wejściach w budynku B3.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Posiada układ skrzydłowy z 3 klatkami schodowymi. Klatki skrajne dochodzą do II piętra, a centralna prowadzi równie na poddasze. W części centralnej oraz w północnym skrzydle znajdują się dźwigi osobowe obsługujące kondygnacje użytkowe i suterynę.

Główna klatka schodowa nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od holu na wprost przy wejściu. Stopnie schodów są proste bez podcięć z czytelnymi oznaczeniami krawędzi w budynku B1 przy wejściach do holu. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów w pozostałych częściach budynków. Schody wyposażone są w jedno i dwustronne okrągłe poręcze. Druga klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w budynku B1 przy windzie z możliwością wydostania się z budynku bez różnicy poziomów (schodów).

Posiada układ prosty (w formie prostokąta), z jedną klatką schodową zespoloną z dźwigiem osobowym oraz przejazdem bramowym na wewnętrzny dziedziniec działki.

Dostęp do wszystkich kondygnacji w budynku B1 i B3 zapewniają windy dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Windy w budynku wyposażone są w informację głosową i przyciski w języku Braillea.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy holu. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcze.

Sala Spotkań lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Sale nie są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach. Przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku jest ograniczona.

Ewakuacja z budynku

Windy i klatka schodowa do celów ewakuacyjnych.

W przypadku ewakuacji budynków, wyznaczeni pracownicy biura (oznakowani koszulkami odblaskowymi) zobowiązani są w pierwszej kolejności do rozgłaszania alarmu oraz pomocy przy ewakuacji osób z ograniczoną mobilnością i percepcją zgodnie z pkt. VI, ppkt. 4, „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu m.st. Warszawy w lokalizacji Sandomierska 12”. Jednocześnie budynki posiadają dostępne plany ewakuacji budynku, spoczniki powiększone umiejscowione pomiędzy kondygnacjami, oświetlenie awaryjne, akustyczny system ostrzegania, znaki kierunkowe i kontrastowe.