Uzyskane dane lub informacje można wykorzystać tylko na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. M.st. Warszawa nie gwarantuje stałej dostępności tych danych oraz ich aktualności. Dane zawarte w serwisie mapowym m.st. Warszawy mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, gdyż m.in.:

- dane gromadzone w serwisie mapowym m.st. Warszawy są pozyskiwane w różnym trybie i terminach od podmiotów prowadzących publiczne rejestry ale również z prywatnych baz danych;

- na dane w serwisie mapowym m.st. Warszawy mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich gromadzeniem (w tym siła wyższa, poziom jakości usług teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych);

- m.st. Warszawa nie jest co do zasady uprawnione do samodzielnego: sprawdzania, uzupełniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania gromadzonych danych za wyjątkiem rejestrów publicznych prowadzonych z mocy prawa przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Rejestry publiczne prowadzone na podstawie odrębnych przepisów przez Prezydenta m.st. Warszawy udostępnione w serwisie mapowym to:

- ewidencja gruntów i budynków,

- podział administracyjny,

- ewidencja miejscowości, ulic i adresów,

- rejestr cen nieruchomości,

- mapa zasadnicza,

- ortofotomapy, fotoplany, fotoszkice, inne opracowania archiwalne kartograficzne,

- plany zagospodarowania przestrzennego,

- gminna ewidencja zabytków.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Serwis jest aktualizowany codziennie.

Witamy w serwisie Urzędu miasta stołecznego Warszawy…